Pondělní SLEVA 25 % na VŠECHNY nezlevněné KOKTEJLY, KAŠE a SMOOTHIE. Zadejte kód: FITHITY >> Vybírejte ZDE <<

Máte dotaz? Ozvěte se.

+420 770 110 650 Po-Čt: 8:00-16:30 Pá: 8.00-15:30

Ochrana osobních údajů – informace pro zákazníky fyzické osoby

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Více o osobních údajích a jejich zpracování naleznete v čl. 10. obchodních podmínek.

znění z 2.10.2019 níže

10. Ochrana osobních údajů kupujícího – fyzické osoby

10.1 Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení).

10.2. Prodávající informuje kupujícího, že prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího za účelem vyřízení jeho objednávky (vedení uživatelského účtu), výkonu práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, plnění zákonných povinností spojených s vedením účetnictví, a to v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje"). Podmínka zákonnosti ve smyslu ust. Článku 6 Nařízení je v případě uvedeného zpracování osobních údajů splněna.

10.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.4. Kupující může udělit zvláštní souhlas se zpracováním osobních údajů i pro marketingové účely, jako je zasílání obchodních sdělení a informací. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely však není podmínkou pro uzavření kupní smlouvy a kupující jej musí výslovně udělit a může jej kdykoli odvolat prostřednictvím emailu uvedeného níže.

10.5.Veškeré údaje získané od kupujícího jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a nebudou bez souhlasu kupujícího poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Faktury a další účetní doklady mohou být předány subjektům, které jsou oprávněny tyto doklady kontrolovat (správce daně apod.).

10.6. Prodávající v souladu s Článkem 12 a násl. Nařízení poskytuje kupujícímu následující informace:
- Správcem osobních údajů je prodávající. Kontaktní údaje prodávajícího jsou: ___EMAIL___
- Účely zpracování osobních údajů jsou plnění kupní smlouvy a zákonných povinností prodávajícího (zpracování osobních údajů pro marketingové účely podléhá zvlášť udělenému souhlasu kupujícího).
- Případnými příjemci osobních údajů vyjma již výše uvedených subjektů jsou toliko orgány, vůči nimž plní prodávající své zákonné povinnosti.
- Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
- Osobní údaje budou uloženy po dobu, která vyplývá z obecně závazných právních předpisů pro archivaci účetních podkladů a daňových dokladů, tj. 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.
- Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, uplatnit právo na přenositelnost údajů, to vše za předpokladu, že to není v rozporu se zákonnými povinnostmi prodávajícího. Kupující má také právo podat stížnost u dozorového úřadu.
- Poskytnutí osobních údajů prodávajícímu je zákonným požadavkem a jejich neposkytnutí by mělo za následek nemožnost dostát povinnostem prodávajícího vyplývajícím z uzavření kupní smlouvy s kupujícím, jakož i jeho dalším zákonným povinnostem.
- Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
- Prodávající nemá zájem osobní údaje zpracovávat za jiným než uvedeným účelem.
- Kupující má právo žádat prodávajícího o potvrzení, zda osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo na přístup k těmto osobním údajům a výše uvedeným informacím.
- Opakované kopie zpracovávaných osobních údajů mohou být prodávajícím zpoplatněny.

10.7. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.